Alba Jussà ofereix serveis a les persones del territori amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració i altres entitats del territori.

Impulsem el projecte Alba Jussà el setembre del 2014 firmant un conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà amb l’objectiu d’ajudar a impulsar la creació d’una entitat que ofereixi servei a persones amb discapacitat del territori amb una visió de plena inclusió. L'octubre de 2018 ens convertim en cooperativa de treball. Alba Jussà neix gràcies a la col·laboració de l’Associació Alba i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per millorar les condicions i la qualitat de vida d'infants, joves i gent gran del Pallars.

Aquest conveni de col·laboració pretén oferir uns serveis a les persones que contribueixin a la inclusió social i al seu desenvolupament en l'àmbit social, d'emancipació o laboral. Alba Jussà també potencia activitats de sensibilització i de voluntariat obrint la seva tasca a Europa amb enviament i acollida de joves europeus.

A més, està en contacte amb els serveis socials del Consell Comarcal i amb altres entitats del territori per detectar noves oportunitats i implantar-les a la comarca. Teixim xarxes amb les persones i les entitats del territori per detectar noves oportunitats i convertir Alba Jussà en un projecte comunitari. 

Des de la seva creació, la Cooperativa Alba Jussà forma part del Grup Alba, un model organitzatiu autogestionat format per diferents entitats d'economia social creades per la
seva especialització, la situació territorial i per poder funcionar de manera més eficient. Totes elles comparteixen els mateixos valors i línies estratègiques del marc Alba 2020 “Tots som motor de canvi”.

Com ens organitzem?


Alba Jussà té 2 nivells d’organització: l’organització societària i l’organització tècnica.

ORGANITZACIÓ SOCIETÀRIA
Alba Jussà és una cooperativa de treball. Com a tal, està formada per sòcies treballadores i treballadores. Les sòcies treballadores, a part de ser treballadores de l’entitat, també són propietàries de l’empresa i, per tant, prenen decisions de caràcter estratègic i econòmic pel bon funcionament de l’entitat. Ser sòcia treballadora implica estar apropia- da del projecte i implicar-se en tota la globalitat de l’entitat.

Els òrgans societaris de presa de decisions són els següents:


L’assemblea general d’una cooperativa és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat social i els seus acords són obligatoris per a totes les sòcies. És el moment de revisar i aprovar els comptes i tota la gestió de l’empresa. La formen totes les sòcies i cada una té un vot.


És l’òrgan d’administració de la cooperativa i li correspon la representa- ció i el govern de la societat i el con- trol permanent i directe de la gestió. Té competència per establir les directrius generals d’actuació de la coope- rativa, amb subordinació a la política fixada per l’assemblea general. La formen la figura de presidència, de secretariat i de vocalia.


Aquest no és un òrgan de govern regulat com a tal, però per Alba Jussà és dels més importants. Les sòcies es reuneixen mensualment o bimen- sualment per treballar aspectes més estratègics i de funcionament de l’entitat. Ex: si es tira endavant un nou projecte, si es milloren les condicions salarials dels equips, etc.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA

Alba Jussà gestiona diferents serveis i projectes que s’organitzen des de la visió més tècnica. Existeixen diversos rols professionals que tenen diferents tipus de responsabilitats. Hem creat un "Manual de llocs de Treball" perquè cada persona treballadora pugui conèixer el seu rol dins de l'empresa i l'encàrrec associat. Tot seguit plasmem l’organigrama tècnic.