Què és?

El Servei d'atenció i suport en la vida independent és un programa adreçat a persones que necessiten diferents tipus de suport i acompanyament per desen-volupar una vida autònoma tant per la pròpia llar com en la comunitat.


Aspectes que hi treballem

A la llar:

 • Organització d'àpata: menús i compres
 • Correspondència
 • Neteja i cura a la llar
 • Economia
 • Reparacions i altres: contactes amb professionals, pressupostos...
 • Gestions diverses
A nivell personal:
 • Higiene personal
 • Desenvolupament i/o manteniment de capacitats cognitives
 • Relacions interpersonals.
A la comunitat:
 • Ús de serveis i recursos dins la comunitat.
 • Participació en activitats de caire lúdic.
 • Vinculació amb entitats i amb la comunitat.

Com hi puc accedir?

Tens dues vies d'accés:

1) Públic:

 • Persones entre 18 i 65 anys.
 • Reconeguda una discapacitat discapacitat física, intel·lectual (+33%), sordceguesa o malaltia mental. 
 • Grau I o sense grau de dependència Cèdula d’habitabilitat.
 • Empadronament al Pallars
 • Viure o voler viure sol/a, o amb altres persones i que necessitin suport. 
Comprèn un suport de 10 hores a la setmana segons les necessitats de la persona.

2) Privat:
 • S’ha de sol·licitar una entrevista amb la refe-rent del programa SASVI d’Alba Jussà. Es valorarà el nivell de suport que requereix la persona. Es calcularà el cost mensual segons el suport necessari.