Aquesta àrea vetlla per oferir suports flexibles i ajustats a les persones amb discapacitat o que conviuen amb un trastorn mental per facilitar la vida autònoma i comunitària.

 

Què és?

Servei d’acompanyament i assessorament a les persones i famílies pel que fa als suport a la vida independent. 

Ofereix de forma personalitzada un estudi de les peculiaritats i característiques de la persona/família per tal d’oferir-li allò que s’ajusta més al seu model de vida independent. 

Què és?

Aquests serveis tenen com a objectiu oferir a les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual o que conviuen amb un trastorn mental la possibilitat de disposar de temps laboral, de descans o d’oci i professional en les diferents situacions familiars contribuint a la millora de la qualitat de vida familiar, mitjançant el servei especialitzat de suport.

El professional, la família i la persona acorden les activitats a realitzar dins o fora del domicili de l’entorn familiar. Per exemple: hores de suport puntual per sortides a passejar, d'acompanyament en l’oci o en desplaçaments, activitats específiques d’ocupació del temps lliure…


Dins d’aquests programes, actualment hi ha actives dues modalitats que funcionen en un format de bossa d’hores on la família paga un preu simbòlic per hora:

Respirs:

 • Finançat per la Diputació de Lleida.
 • Adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o que conviuen amb un tratorn mental i conviuen amb un familiar
 • 2 tipus de suport:
  • RESPIR amb pernocta: en aquesta modalitat hi ha un mínim de 24h d’estada i la persona pernocta a la Llar Residència de l’entitat, fora del nucli familiar.
  • RESPIR sense pernocta: s’ofereix unes hores de suport durant el dia per afavorir la conciliació familiar.
 • L’activació pot ser per una situació d’urgència sobrevinguda o per necessitat i voluntat de la  família i la persona.

Servei de Suport personal de DINCAT:

 • Cofinançat per DINCAT a través de la subvenció d’IRPF.
 • Adreçat a qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual. 
 • Consisteix en una bossa d’hores, màxim 150h/anuals per suport en activitats d’oci i comunitàries.

Què és?

Són habitatges petits ubicats a la comarca del Pallars Jussà, per persones amb discapacitat intel·lectual i/o que conviuen amb un problema de salut mental que vulguin viure juntes i necessitin d’un suport professional puntual.


A qui va dirigit?

Està dirigit a persones amb alguna discapacitat intel·lectual i/o problema de salut mental amb poca necessitat de suport per a les activitats de la vida diària (AVD).


Quin cost té?

El cost mensual pot variar en funció del tipus d’habitatge però estarà entre una forquilla de 250€-350€.

Inclou lloguer, subministraments, i reparacions. El suport professional cal activar-lo per la via pública (SASVI,Assistència Personal) o pagar-lo a part.


Com hi puc accedir?

Contactant amb Alba Jussà.

Què és?

És un servei de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un habitatge petit ubicat a la Pobla de Segur (Pallars Jussà), amb una capacitat màxima de 6 persones (en 2 habitatges contigus). 

S’ofereix a les persones amb discapacitat intel·lectual un suport permanent i flexible per a què puguin viure una vida independent.


Requisits d'accés:

Tenir entre18 anys i 65 anys.

Tenir valorat el Grau de Dependència.

Tenir l’orientació a Seveis Residencials “Llar Residència”.


Com hi puc accedir?

Contactant amb l’entitat Alba Jussà. El servei es finança mitjançant el copagament.

 

Què és?

L'assistència personal és un servei que proporciona el suport necessari a les persones amb discapacitat perquè puguin dur a terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i llibertat. La figura de l'assistent personal serveix per acompanyar en tots els àmbits del dia a dia i per participar més i millor en la vida comunitària. 

Consisteix en una bossa d’hores que es pacten entre la persona i el professional i que es destinen a aquelles activitats que la persona sol·licita. Tota aquesta informació es recull en un contracte a dues bandes. 


Tasques a les que es pot donar suport:

A la llar:

 • Tasques domèstiques
 • Gestions diverses
A nivell personal:
 • Higiene i manutenció
 • Recolzament en la presa de decisions
 • Gestió burocràtica
 • Relacions interpersonals.
A la comunitat:
 • Inclusió a la comunitat
 • Inserció laboral
 • Promoció del lleure
 • Participació en activitats de caire lúdic
 • Acompanyament vacacional

Com hi puc accedir?

Tens dues vies d'accés:

1) Públic:

 • Les persones amb Grau I, II o III de dependència poden sol·licitar la prestació econòmica d’assistència personal per poder sufragar part de les despeses.
2) Privat:
 • Qualsevol persona amb discapacitat pot sol·licitar el servei i caldrà que assumeixi les despeses que se’n derivin.

Què és?

El Servei d'atenció i suport en la vida independent és un programa adreçat a persones que necessiten diferents tipus de suport i acompanyament per desen-volupar una vida autònoma tant per la pròpia llar com en la comunitat.


Aspectes que hi treballem

A la llar:

 • Organització d'àpata: menús i compres
 • Correspondència
 • Neteja i cura a la llar
 • Economia
 • Reparacions i altres: contactes amb professionals, pressupostos...
 • Gestions diverses
A nivell personal:
 • Higiene personal
 • Desenvolupament i/o manteniment de capacitats cognitives
 • Relacions interpersonals.
A la comunitat:
 • Ús de serveis i recursos dins la comunitat.
 • Participació en activitats de caire lúdic.
 • Vinculació amb entitats i amb la comunitat.

Com hi puc accedir?

Tens dues vies d'accés:

1) Públic:

 • Persones entre 18 i 65 anys.
 • Reconeguda una discapacitat discapacitat física, intel·lectual (+33%), sordceguesa o malaltia mental. 
 • Grau I o sense grau de dependència Cèdula d’habitabilitat.
 • Empadronament al Pallars
 • Viure o voler viure sol/a, o amb altres persones i que necessitin suport. 
Comprèn un suport de 10 hores a la setmana segons les necessitats de la persona.

2) Privat:
 • S’ha de sol·licitar una entrevista amb la refe-rent del programa SASVI d’Alba Jussà. Es valorarà el nivell de suport que requereix la persona. Es calcularà el cost mensual segons el suport necessari.